Ваш персональний портрет за числом та місяцем народження

?
?
?
?
3
3
22
*"?" - під знаком питання розуміють числа, які можна відкрити тільки знаючи повну дату народження.
?
?
+
-
3
19
?
?
?
?
?
?
?
?
22
3
3
19
+
-
Ви та людина, в житті якої, однією з якорних тем, є тема дітей в тому чи іншому значенні. Число 22 відповідає в таронумерології аркану під назвою Шут. Це про людей, які можуть дуже добре ладнати як із дітьми, так і любити своє внутрішнє дитя, вміти бути безтурботним, легким, творчим, готовим до усього нового тощо. Але, число 22 у вашій даті народження потрапляє у незвичну комбінацію із двома трійками. Така комбінація має назву нумерологічний тригон, який збільшує ризики піти в мінус по числу народження.

Однією з особливостей числа 3 є незвичайні стосунки із мамою, березневі відпрацьовують за своєю цифровою програмою помилки пращурів, що стосуються виховної ролі матері. Якщо ваша мама занадто надокучлива, або у вас дуже важка сепарація, або вона має завжди усе схвалити, усі ваші рішення, або якщо ви маєте з нею постійні конфлікти, та інші перегиби у стосунках із мамою, свідчать про те, що швидше за все ви не захочете мати своїх власних дітей. Адже трійка, так само як і 22-й аркан, відповідає за готовність та бажання мати дітей. Тим не менш, якщо вашими батьками виховна функція була виконана на належному рівні, ви будете тією людиною, яка стане найкращим батьком чи матір’ю по життю.

Якщо ви жінка, зверніть увагу на свою самооцінку, адже одна з ваших трійок знаходиться в позиції, яка має назву точка перешкоди, що вже за своєю суттю свідчить про те, що існує щось, що заважає вам якісно проживати свою цифрову програму. Ваша самооцінка може страждати у бік стосунків із мамою, з іншими жінками, ідентифікацією себе як жінки, яка може гармонізувати усі притаманні жінці ролі. Якщо ви чоловік, ви можете потрапити в тенета владної жінки, що може вплинути на вашу сімейність, ставлення до жінок в цілому. Відповідно до цього, якщо не сформувати міцний чоловічий стержень, ви матимете ризики бути дуже м’яким, занадто удомашненим «підкаблучником». Якщо чоловік із такою комбінацією трійок вдало виконує свої задачі, він буде дуже добре розуміти жінок, спілкуватися з ними на одній хвилі, мати дуже вдалий батьківський потенціал.

Якщо людина, що народжена 22 березня, не екологічно проживає свою цифрову програму, то їй притаманні будуть такі характеристики, як дитяча позиція, інфантилізм, втеча від серйозних рішень, або навпаки миттєве необдумане прийняття рішень. Будьте уважні, ваше число народження є кармічним. 22-й аркан не дозволяє робити аборти, якщо ви жінка, або схиляти до абортів, якщо ви чоловік. Також не можна вчиняти дії, які шкодять дітям, працювати лікарем який робить аборти, погано ставитись до дітей. Якщо ви не бажаєте мати власних дітей, чи з якихось причин не можете народити їх, рекомендується опікуватися іншими дітьми, допомагати діткам в дитячих будинках, бути хрещеним для якоїсь дитини.

Однією з помилок вашого минулого життя є зловживання владою. Ви допустили дуже важливу помилку, яка свідчить про те, що ви дуже не шанобливо ставились до інших людей, користуючись своїм статусом та владою. Тепер в цьому житті ви можете мати проблемні стосунки із людьми, що вище вас по статусу, з владними органами, може бути велика спокуса досягати високого статусу в суспільстві, і використовувати його на свою користь. Особливо будьте уважні із дітьми, якщо ваша робота з ними пов’язана. Адже ви можете відчути вплив карми на себе саме у сфері статусно-рольових відносин із дітьми. Це означає, що ви можете не втриматись в тих чи інших ситуаціях, стати більш агресивним, дратівливим, використати своє становище і силу влади у стосунках із ними. Зверніть увагу, що Вас може спіткати одна й та сама проблема — перешкоди на шляху кар’єрного просування. Це все від вашої кармічної 19-ки, по якій ви відпрацьовуєте так звану обратку – спочатку ви зловживали владою, тепер хтось може на вас випробовувати свій статус.

Ваш вроджений інструмент — це логіка та системний підхід. Тому перед вами постає задача навчитися поєднувати з одного боку легкість, безтурботність, креативність, любов до свободи із науковим підходом та просторовим мисленням.
Цей персональний портрет було написано професійними нумерологами Української Асоціації нумерології використовуючи лише число та місяць народження. Для максимально повної характеристики, нумерологи використовують повну дату народження включно з роком.

Прямо зараз Ви маєте унікальну можливість замовити міні консультацію лише за 500 грн., скориставшись нашим Живим калькулятором.
Your personal portrait by date and month of birth
?
?
?
3
3
22
*"?" - under the question mark are numbers that can be opened only by knowing the full date of birth.
?
?
?
+
-
3
19
?
?
?
?
?
?
?
?
22
3
3
19
+
-
You are a person in whose life one of the anchor topics is the topic of children in one sense or another. The number 22 corresponds in tarotnumerology to the arcana called the Jester. It is about people who can get along very well both with children and love their inner child, know how to be carefree, easy, creative, ready for everything new, etc. But, the number 22 in your date of birth falls into an unusual combination with two threes. Such a combination is called a numerological trine, which increases the risk of going into the negative by the number of birth.

One of the features of the number 3 is an unusual relationship with the mother, March people work out the mistakes of their ancestors regarding the educational role of the mother in their digital program. If your mother is too annoying, or you have a very difficult separation, or she always has to approve everything, all your decisions, or if you have constant conflicts with her, and other inflections in the relationship with your mother, indicate that most likely you you will not want to have children of your own. After all, the three, as well as the 22nd arcana, are responsible for the readiness and desire to have children. However, if your parenting role was fulfilled at an adequate level, you will be the person who will become the best parent in life.

If you are a woman, pay attention to your self-esteem, because one of your threes is in a position called a point of obstruction, which in its essence indicates that there is something that prevents you from living your digital program well. Your self-esteem can suffer in the direction of relationships with your mother, with other women, and your identification as a woman, which can harmonize all the roles inherent in a woman. If you are a man, you can fall into the trap of a domineering woman, which can affect your family life, attitude towards women in general. Accordingly, if you do not develop a strong masculine core, you will run the risk of being a very soft, too domesticated "hooker". If a man with such a combination of threes successfully performs his tasks, he will understand women very well, communicate with them on the same wavelength, and have a very successful parental potential. If a person born on March 22 does not ecologically live his digital program, then he will have such characteristics as a childish attitude, infantilism, running away from serious decisions, or, on the contrary, instant rash decision-making. Be careful, your Birth Number is Karmic. The 22nd arcana does not permit abortion if you are a woman, or encourage abortion if you are a man. It is also not allowed to commit actions that harm children, work as a doctor who performs abortions, treat children badly. If you do not want to have your own children, or for some reason you cannot give birth to them, it is recommended to take care of other children, help children in orphanages, be baptized for some child.

One of the mistakes of your past life is abuse of power. You have made a very important mistake that shows that you have been very disrespectful to other people by using your status and power. Now in this life you may have problematic relationships with people higher than you in status, with authorities, there may be a great temptation to achieve a high status in society and use it to your advantage. Be especially careful with children if your work involves them. After all, you can feel the influence of karma on yourself precisely in the sphere of status-role relations with children. This means that you can lose control in certain situations, become more aggressive, irritable, use your position and power in your relationship with them. Please note that you may encounter the same problem - obstacles on the way to career advancement. This is all from your karmic 19, according to which you work out the so-called return- First you abused your power, now someone can test their status on you. Your innate tool is logic and a systematic approach. Therefore, the task before you is to learn to combine, on the one hand, lightness, carelessness, creativity, love of freedom with a scientific approach and spatial thinking.
This personal portrait was written by professional numerologists of the Ukrainian Association of Numerology using only the date and month of birth. For the most complete description, numerologists use the full date of birth, including the year.

Right now, you have a unique opportunity to order a mini-consultation for only UAH 500 using our Live Calculator.
Only 500₴
Made on
Tilda