ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЧЛЕНСТВО в "Українська асоціація нумерології"

Останнє оновлення 28.05.2024


ПЕРЕГЛЯНУТИ У PDF


ПОЛОЖЕННЯ

про членство

у громадській організації

«УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ НУМЕРОЛОГІЇ»

1. Загальні положення

1.1. Положення про членство в громадській організації «УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ НУМЕРОЛОГІЇ»
1.2. Це Положення визначає порядок набуття та припинення членства в Організації, права та обов’язки членів, порядок їх обліку в Організації.

2. Членство в Організації
2.1. «УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ НУМЕРОЛОГІЇ» відкрита для вступу (виходу) нових Учасників (членів).
2.2. Членами Організації можуть бути фізичні особи, які досягли 14 років та не визнані судом недієздатними, розділяють мету та напрямки діяльності Організації та згодні виконувати обов’язки, що на них покладаються цим Положенням, Статутом та іншими внутрішніми документами Організації.
2.3. Учасниками Організації, з моменту державної реєстрації, є Засновники Організації, а також будь-які Учасники, що вступили до Організації після її державної реєстрації, з урахуванням відповідних статей цього Положення і Статуту Організації.
2.4. Кожен Член Організації має право добровільно припиняти членство в Організації.
2.5. У Громадській організації «УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ НУМЕРОЛОГІЇ» прийняті два рівні членства – преший рівень - «Асоційований член організації» (скорочено «Член асоціації»), другий рівень «Почесний член».
2.6. Статус «Асоційованого члена організації» набувається за бажанням кандидата на підставі заяви про відповідний статус і анкети, наданих до Ради Організації, і після відповідного рішення Президента або Віце-президента ГО.
2.7. Форми Заяв на вступ і на зміну статусу членства, форма Анкети, а також форми Свідоцтв про членство в Організації українською і англійською мовами приймаються рішенням Загальних зборів.
2.8. Статус «Почесного члена організації» набувається за бажанням Учасника, після трьох років участі в статусі «Асоційованого члена організації», на підставі Заяви про переведення в статус «Почесного члена», наданої до Організації, і після відповідного рішення керівного органу Організації. Також статус «Почесного члена організації» набувається за наказом Президента або Віце президента ГО. Рішення вважається правомірним за наявністю підписів Президента та Віце президента ГО.
2.9.Засновники Організації автоматично набувають статус «Почесного члена організації».

3. Права та обов’язки членів Організації
3.1. Асоційовані члени Організації, права та обов’язки.
3.1.1. Асоційовані члени Організації– це фізичні особи, які розділяють ідеї та мету Організації, підтримують Організацію членськими внесками та іншими внесками відповідно до цього Положення.
3.1.2. Асоційовані члени Організації– отримують доступ до інформаційних методологічних ресурсів Організації (розсилки, закритих чатів у Телеграм, прямих ефірів, вебінарів, бюлетенів, оглядів, тощо) та мають право вносити пропозиції̈, заяви та скарги на розгляд керівних органів Організації.
3.1.3. Асоційовані члени Організації отримують доступ до освітніх програм Організації, мають право на знижку участі, розмір якої регламентується окремою постановою Президента ГО.
3.1.4. Асоційовані члени Організації зобов’язані дотримуватись цього Положення, положень Статуту Організації, рішень Загальних зборів Організації, та інших внутрішніх документів Організації;
3.1.5. Асоційовані члени Організації не мають права голосу, не можуть обиратись та брати участь у роботі керівних органів Організації.
3.2. Почесні члени Організації, права та обов’язки.
3.2.1. Почесний член Організації має право:
3.2.1.1. брати участь у статутній̆ діяльності та заходах Організації;
3.2.1.2. брати участь у Загальних зборах Організації з правом голосу;
3.2.1.3. очолювати, бути обраними та брати участь в інших органах
управління Організації відповідно до Статуту Організації;
3.2.1.4. вносити пропозиції̈, заяви та скарги на розгляд керівних органів
Організації;
3.2.1.5. отримувати інформацію та пояснення стосовно діяльності
Організації, за умови захисту конфідеційної інформації̈ та
персональних даних;
3.2.1.6. мати доступ до фінансових та інших звітів Організації.
3.2.1.7 Почесні члени Організації отримують доступ до інформаційних методологічних ресурсів Організації (розсилки, бюлетенів, оглядів, тощо), до інформації методологічного характеру, програм та результатів досліджень, програм навчання, методичних та освітніх матеріалів розроблених Організацією, отримують методологічну та фінансову допомогу у власних проектах, пов’язаних з реалізацією мети Організації.
3.2.2. Почесні члени Організації зобов’язані:
3.2.2.1. дотримуватись цього Положення, положень Статуту Організації, рішень Загальних зборів Організації, та інших внутрішніх документів Організації;
3.2.2.2. брати участь в діяльності робочих груп, комітетів та брати участь у проектах Організації;
3.2.2.3. керуватися принципами і засадами діяльності Організації;
3.2.2.4. дбати про збереження гарної репутації Організації.

4. Набуття членства в ГО «УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ НУМЕРОЛОГІЇ».
4.1. Рішення про прийняття в члени Організації приймається Президентом або Віце-президентом та підкріплюється наказом з підписами Президента та віце-президента.
4.2. Набуття статусу Члена Організації здійснюється відповідно до цього Положення на підставі Заяви про вступ і Анкети, підписаних і поданих
заявником до Організації у паперовій або електронній формі (скан-копія
або фотографія).
4.3. Наказ про статус членства надається заявнику впродовж двох місяців з дати подання Заяви і Анкети.
4.4. Заява про вступ до Організації розглядається Президентом ГО, що приймає рішення стосовно включення заявника до складу Членів Організації.
4.5. Факт прийому до членів Організації та статус членства підтверджується відповідним свідоцтвом.
4.6. Фізичні особи, що відповідають вимогам п. 2.2. цього Положення приймаються до членів Організації на підставі письмової Заяви і Анкети (в електронній або паперовій формі), в яких член Організації підтверджує зобов'язання виконувати Статут Організації, а також дає згоду на обробку своїх персональних даних відповідно до статутних завдань і чинного законодавства.
4.7. Президент або Віце-президент приймає рішення щодо прийняття в члени Організації та вносить відповідний запис у Реєстр членів Організації не пізніше ніж через два місяці після одержання письмової Заяви і Анкети (в електронній або паперовій формі).
4.8. Фізичні особи, що вступили до Організації після державної реєстрації, набувають статусу Членів з моменту прийняття відповідного рішення згідно відповідних статей цього Положення.
4.9. Президент ГО має право відмовити у прийнятті особи в члени Організації.

5. Облік членів Організації
5.1. Організація веде Реєстр дійсних членів Організації.

6. Порядок оплати вступних та членських внесків
6.1. Загальні положення:
6.1.1. Всі члени Організації зобов’язані вчасно сплатити вступний внесок і
вчасно сплачувати членські внески відповідно до статусу свого членства.
6.1.2. Внески членів і грошові надходження від внесків членів Організації
використовуються Організацією для реалізації статутної мети, поточної
діяльності та завдань Організації.
6.1.3. Розміри вступних, цільових та щомісячних членських внесків, порядок їх сплати та мета використання встановлюються рішеннями Президента або Віце президента.
6.1.4. Розміри усіх видів членських внесків встановлюються в національній
валюті України – гривні.
6.1.4.1. Допускаються внески у інших валютах – відповідно до курсу обміну валют Національного банку України на день перерахування внеску.
6.1.5. Якщо до початку нового фінансового року Президентом або Віце президентом не будуть внесені зміни до розмірів членських внесків, вони вважаються пролонгованими на наступний фінансовий рік.
6.1.6. Члени Організації мають право сплачувати цільові добровільні внески і благодійні пожертви.
6.1.7. Вступні та щомісячні членські, цільові внески і благодійні пожертви сплачуються на розрахунковий рахунок Організації.
6.1.8. При сплаті вступних та щомісячних членських, цільових внесків і благодійних пожертв, члени Організації зобов'язані чітко вказувати вид платежу у платіжних документах:
- вступний внесок;
- щомісячний членський внесок;
- щорічний членський внесок;
- цільовий внесок на (назва заходу, проекту, програми, тощо);
- благодійна пожертва.
6.1.9. У разі, якщо член Організації не сплачує вступний, цільовий, щомісячний чи щорічний членський внесок протягом встановленого терміну та не повідомляє Раду Організації про відстрочку чи розстрочку платежу, питання про його членство в Організації розглядається на Загальних зборах з метою виключення його зі складу членів Організації. Повідомлення про рішення щодо виключення надсилається в письмовому вигляді поштою (у паперовій формі) або електронною поштою (у електронній формі) на адресу вказану у анкеті. Рішення Загальних зборів Організації з цього питання є остаточним.
6.1.10. Комерційний директор або бухгалтер Організації контролює правильність та своєчасність сплати усіх видів членських і цільових внесків.
6.2. Вступні та щомісячні членські внески:
6.2.1. Вступні та щомісячні членські внески формують фонд, кошти із якого витрачаються виключно на проекти, заходи, поточну діяльність та завдання для реалізації статутної мети Організації. Комерційний директор або бухгалтер Організації слідкує за цільовим використанням коштів з фонду.
6.2.2. При вступі до Організації, заявники сплачують вступний внесок та членський внесок за перший місяць. При цьому перший місяць членства починає свій перебіг з моменту прийняття рішення Президентом про надання заявнику будь-якого з передбачених пунктом 2.5. цього Положення статусів члена Організації.
6.2.3. Вступний внесок сплачується одноразово в повному обсязі впродовж 5 (п’яти) днів після отримання повідомлення про прийом до Організації.
6.2.4. Членський внесок за перший місяць сплачується впродовж 5 (п’яти) днів після отримання повідомлення про прийом до Організації.
6.2.5. Щомісячний членський внесок сплачується протягом 10 (десяти) календарних днів після спливу одного місяця від сплати попереднього членського внеску але не пізніше 10 числа кожного місяця. За бажанням члена організації сплата щомісячного членського внеску може здійснюватися наперед.
6.2.6. На вимогу Президента або Віце президента (викладену в електронному повідомленні (листі) та/або висловлену під час телефонної розмови) для підтвердження сплати вступного, щомісячного членського внеску члени Організації надсилають до Організації копію платіжного доручення на перерахування внеску з відміткою установи банку або копію квитанції, або підтверджують сплату іншим способом у електронній або паперовій формі.
6.2.7. Вступний та щомісячні членські внески вважаються сплаченими з моменту надходження коштів на розрахунковий рахунок Організації.
6.3. Цільові внески:
6.3.1. Цільові внески сплачуються членами Організації для фінансування її окремих програм, проектів, кампаній, чи окремих заходів.
6.3.2. Цільові внески є:
6.3.2.1. добровільними для сплати членами Організації, що надає їм право на участь у певній програмі, проекті, кампанії чи окремому заході Організації та отримання їх результатів.
6.3.2. Розміри добровільних цільових внесків можуть бути різними для різних членів Організації.
6.3.3. Члени Організації сплачують цільові внески протягом затвердженого Загальними зборами членів Організації терміну або укладають з Президентом Організації протокол домовленості про графік сплати цього внеску. У разі несплати, неповної сплати або несвоєчасної сплати цього внеску член організації позбавляється права (обмежується в праві) на участь у відповідній програмі, проекті, кампанії чи заході Організації та використання її чи його результатів у встановленому Загальними зборами членів Організації порядку.
6.4. Благодійні пожертви:
6.4.1. Члени Організації мають право передавати Організації в будь-який звітний період та в будь-якому розмірі благодійні пожертви (понад встановлену суму членських внесків) на реалізацію статутної мети та завдань Організації.

7. Розміри вступних та щомісячних членських внесків:
7.1.1. Розмір вступного внеска асоційованого члена організації складає 1 (одну) грн.
7.1.2. Розмір щомісячного внеска асоційованого члена організації складає 1000 (одну тисячу) грн.
7.2.1. Розмір щомісячного внеска почесного члена організації складає 500 (п’ятсот) грн.
8. Розміри винагороди від участі у продуктах УАН
8.1. Асоційовані члени:
8.1.1. Нумерологічний калькулятор. За кожний проведений розбір асоційований член отримує винагороду у розмірі 50% від вартості, зазначеної на офіційному сайті.
8.1.2. Нумерологічний консиліум. Винагорода за участь у нумерологічному консиліумі складає 10% від загальної вартості, зазначеної на офіційному сайті, для кожного асоційованого члену, який брав участь у ньому.
8.1.3. Індивідуальні консультації. Винагорода за проведені консультації під егідою УАН складає 50% від загальної вартості, зазначеної на офіційному сайті.
8.2. Почесні члени:
8.2.1. Нумерологічний калькулятор. За кожний проведений розбір почесний член отримує винагороду у розмірі 100% від вартості, зазначеної на офіційному сайті.
8.2.2. Нумерологічний консиліум. Винагорода за участь у нумерологічному консиліумі складає 10% від загальної вартості, зазначеної на офіційному сайті, для кожного почесного члена, який брав участь у ньому.
8.2.3. Індивідуальні консультації. Винагорода за проведені почесним членом консультації під егідою УАН складає 100% від загальної вартості зазначеної на офіційному сайті.
7. Припинення членства у Організації
7.1. Припинення членства в Організації відбувається на підставі:
7.1.1. письмової̈ заяви члена, поданого на ім'я Президента або Віцепрезидента Організації.
7.1.2. рішення Загальних зборів або уповноваженого нею органу.
7.2. У разі наявності волевиявлення Члена Організації вийти зі складу Організації, такий Член Організації подає заяву про вихід у довільній формі або надсилає таку заяву до Ради Організації.
7.3. Членство припиняється з дня подання такої заяви та не потребує додаткових рішень Загальних зборів Організації. З того самого дня припиняється перебування Члена Організації на будь-яких виборних посадах Організації.
7.4. При добровільному виході або виключенні з членів Організації вступні, цільові і членські внески не повертаються.
7.5. Членство в Організації припиняється у разі смерті фізичною особи – члена Організації, та передається спадкоємцю за згодою Загальних зборів членів Організації.
7.6. Припинення членства не є підставою для припинення або невиконання будьяких зобов'язань відповідно до цивільно-правових чи трудових договорів.
7.7. Припинення членства має наслідком припинення перебування особи на посаді.
7.8. Загальні збори Організації або уповноважений нею орган приймає рішення про виключення члена Організації у випадку:
7.8.1. неодноразового порушення вимог Статуту;
7.8.2. вчинення членом Організації дій або бездіяльності, несумісних із метою Організації;
7.8.3. вчинення членом Організації дій або бездіяльності, що завдають значну
майнову або немайнову шкоду Організації;
7.8.4. неучасті членом Організації у діяльності Організації протягом 6 (шести) попередніх місяців, якщо це не пов‘язано з хворобою.
7.9. Членство в Організації вважається припиненим з дати направлення Члену рішення про припинення членства в Організації рекомендованим листом з повідомленням про вручення.
8. Заключні положення
8.1. Зміни та доповнення до цього Положення приймаються президентом Організації.
Made on
Tilda